JMM, Sällskapet Järn, Maskin och Metall
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Kontakt
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar JMM, Sällskapet Järn, Maskin och Metall nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


Julfest 30e november - 2019-10-15

Årets julfest bli den 30e november på restaurant Oxen på Regeringsgatan.
Inbjudan kommer i början av november.


Höstmöte 2019-10-14 - 2019-08-28

Höstmöte den 14e oktober på Konserthuset
Vi har bokat en guidad visning av Konserthuset. Alla har sett huset men kanske inte varit inne i det.

Vi kommer att bli guidade i huset samt förevisade ”bakom kulisserna”.
Efter visningen kommer vi att äta middag på närliggande restaurang.

Måndagen den 14:e oktober kl. 18.00 (Kom i god tid, gärna 17.45)

Pris 150 kr per person inkl. middag.

Avgiften betalas på plats kontant eller med Swish!

Betala gärna avgiften i förskott på Swishnummer 123 3056348, så sker avprickningen på restaurangen smidigare.

Bindande anmälan gör du senaste måndag den 1.e oktober till (eller varför inte omgående):
Rolf Grönmark 08 – 755 62 50 eller info@sallskapetjmm.se

Som vanligt får du ta med din respektive.
Se oss på www.sallskapetjmm.seNya stadgar - 2018-08-27

Du kan läsa under ”Stadgar”, till vänster i listen, över hur våra nya stadgar ser ut. Vi ville modernisera dessa, då det fanns lite oklarheter över innebörden.


Järnhandelns Idrottsklubb - 2017-12-12

Järnhandelns Idrottsklubb har lagts ner den 14e november 2017, låter Sven Näslund rapportera. Kvarvarande kassa är donerad till ”Läkare utan gränser”

Järnhandelns Idrottsklubb stiftades den 28e juli 1941 på Göta Källare.
Den första sekreteraren var Gösta Lindell från Julius Sjögren AB. En ytterligare engagerad entusiast var Åke Ericsson från Copiax.

Idrottsklubben hade från början sektionerna Bowling, Bordtennis, Fotboll och Schack men övergick sedermera med grenarna
-Friidrott (Höjdhopp, Längdhopp, 100 meter & 400 meter, Kula och Diskus.
-Orientering
-Terränglöpning
-Skidor på ”platten”

Då järnhandelsanställdas intresse av att riskera ryggarna i höjdhopp eller springa vilse i orienteringsskogarna saknades, avvecklades klubben den 14e november 2017.

Detta berättat av numera 86åriga Sven Näslund, ägare av Sigvard Carlsson under 1900 talets senare hälft.


Styrelsens förslag till stadgeförändring - 2017-04-01

Stadgar för
Sällskapet Järn, Maskin, Metall

Sällskapets namn och ändamål.
§ 1.
Denna förenings namn är Sällskapet Järn Maskin Metall, JMM.
Sällskapet JMM (kortfattat namn) stiftades den 14 mars 1903.
Sällskapet JMM är en ideell förening.

JMMs ändamål är:
§ 2.
a. att genom medlemskap i JMM sammanföra personer verksamma inom järn- maskin-och metallbranschen.
Sedan 1991 gäller detta även för verksamma inom byggmaterialhandeln.
b. att på sätt dessa stadgar anger lämna ekonomisk hjälp eller bidrag till medlem som ansöker om detta.
c. att genomföra olika arrangemang huvudsakligen med kulturellt innehåll för att underlätta för medlemmar som annars inte kan delta i sådana aktiviteter.

Förvärv och förlust av medlemskap i JMM.
§ 3.
a. Som ny medlem i JMM kan efter skriftlig ansökan till styrelsen på allmänt sammanträde väljas, inom järn- maskin- och metallbranschen samt byggmaterialhandeln, verksam man eller kvinna med god hälsa och som rekommenderats av två medlemmar
Person som söker medlemskap skall närvara då valet äger rum.

b. Medlem som särskilt främjat JMMs intressen och dess utveckling kan av styrelsen väljas till Hedersmedlem.
c. Person som varit medlem i 25 år utnämns till veteran.

§ 4.
Medlem som avgår eller utesluts ur JMM äger vare sig rätt att återfå erlagda avgifter eller del i JMMs tillgångar.

§ 5.
Förutvarande medlem som önskar återinträde i JMM kan beviljas detta av styrelsen med samma rättigheter och skyldigheter som ny medlem.

Avgifter till sällskapet JMM.
§ 6.
a. Medlem erlägger årsavgift med det belopp som fastställts vid föregående årsmöte.
Årsavgiften skall vara betald senast under första kvartalet.
b. Medlem som försummat att i rätt tid erlägga årsavgiften kan utesluta
c. Medlem som av styrelsen valts till hedersmedlem eller som fyllt 65 år och tillhört
sällskapet i minst 25 år (veteran) är befriad från årsavgift.

Hjälp eller bidrag.
§ 7.
a. Till medlem som genom långvarig sjukdom eller på annat sätt fått ekonomiska problem samt till avlidens make/maka, utbetalas efter styrelsens prövande, hjälp eller bidrag av tillgängliga medel. från hjälpfonden

b. Som begravningshjälp kan utbetalas, till medlem som vid sin död tillhört JMM, ett belopp som fastställs av styrelsen årsmötet efter förslag från styrelsen.

Styrelse m.m.
§ 8.
JMMs angelägenheter och den ekonomiska förvaltningen sköts av en styrelse bestående av tio ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsens ledamöter är ansvariga för det sätt på vilket de utför sitt uppdrag.

§ 9.
Val av styrelse sker på det ordinarie sammanträde som hålls under första kvartalet. Valet gäller för en mandattid av två år. Avgående styrelseledamot kan återväljas. De nyvalda styrelseledamöterna tillträder genast efter valet sina befattningar.

§ 10.
Styrelsemedlem har en mandattid på två år och väljs enligt följande:
a. Ojämna år:
Ordförande, sekreterare, vice skattmästare samt två ledamöter
Jämna år:
Vice ordförande, vice sekreterare, skattmästare samt två ledamöter.

b. Det åligger ordföranden att se till att alla JMMs fattade beslut verkställs enligt stadgarna och att kontrollera att övriga styrelseledamöter fullgör sina åligganden.
JMMs firma tecknas av ordföranden och sekreteraren gemensamt samt av kassören enligt av styrelsen utfärdad fullmakt.
c. Det åligger sekreteraren att vid Sällskapet JMMs och styrelsens sammanträden föra protokoll.
d. Det åligger kassören skattmästaren att ansvara för kassa och förvaltning av aktier och övriga värdepapper. samt föra matrikel över medlemmarna,
e. Det åligger klubbmästarna att ordna lokal för sammanträden och att ta hand om medlemmarna på bästa sätt.
f. Styrelsens ledamöter får inte delta vid val av revisorer och revisorssuppleanter. Tidigare styrelseledamot får ej väljas till revisor eller revisorssuppleant
g. Styrelsens ledamöter erhåller ett årligt arvode som föreslås av revisorerna.
h. Ledamot som önskar utträde ur styrelsen skall meddela detta till ordföranden senast 60 dagar före årsmötet.
§ 11.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Majoritetens åsikt gäller som beslut. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter kallas.

§ 12.
JMMs räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Ett fullständigt bokslut och styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas för granskning till revisorerna före den 28 februari nästföljande år.

Sällskapets medel.
§ 13.
Erforderliga likvida medel för löpande utgifter sätts in på JMMs bank eller postgirokonto bankkonto.
Revision
§ 14.
Vid årsmötet väljs revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10.
§ 15.
a. Revisorerna skall efter avslutad granskning avge en fullständig berättelse rörande JMMs inkomster och utgifter under föregående år.
I berättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
b. Styrelsen föreslår arvode åt revisorerna för det kommande arbetsåret.

Sammanträden.
§ 16.
JMM skall hålla minst tre ordinarie möten medlemsmöten årligen, på de dagar styrelsen bestämmer. Ledamöterna Medlemmarna kallas till dessa möten på det sätt styrelsen beslutar.

§ 17.
Vid protokollförda ordinarie möte skall protokoll från föregående möte läsas upp och godkännas.

§ 18.
Extra sammanträde äger rum när styrelsen finner lämpligt eller när revisorerna kräver det.
§ 19.
Varje vid sammanträdet närvarande medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot JMM äger en röst. I särskilda fall kan styrelsen besluta om fullmaktsröstning.
§ 20.
De år JMM firar högtidsdag eller jubileum, bör denna firas omkring den 14 mars, dagen för JMM´s bildande. Styrelsen bestämmer datum för firandet.
JMM firar årligen en högtidsdag/årsmöte på dag som styrelsen bestämmer. Den dagen bör firas omkring den 14 mars, dagen för JMMs bildande.

Skiljedom.
§ 21.
Tvist mellan JMM och styrelse eller ledamot därav, eller medlem av JMM, får inte dras inför domstol utan skall avgöras av en skiljenämnd bestående av fem personer av vilka vardera parterna utser två och dessa utser den femte.
Om förfarandet och vad därmed sammanhänger, gäller i övrigt gällande lag om skiljemän.

Beslut om stadgeändring och likvidation.
§ 22.
Förslag till ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen lämnas till ordföranden minst 14 dagar före ordinarie sammanträde. Styrelsen skall kommentera förslaget varefter detta behandlas av JMM. Är flertalet vid företagen omröstning för förslaget vilar det till nästa ordinarie sammanträde då det slutligt avgörs. För att förslaget skall anses antaget skall minst fyra femtedelar av de närvarande bifalla detsamma.

§ 23.
Om förslag till JMMs likvidation och upplösning gäller på motsvarande sätt vad ovan i § 22 stadgas. Avsedda förslag skall för att slutligen antas behandlas på ett nästpåföljande tredje ordinarie sammanträde och där samla nio tiondels majoritet. Förslaget skall för att gälla godkännas av JMM´s styrelse.


Förfarandet med behållna tillgångar vid Sällskapets upplösning.

§ 24.
Finns vid JMMs upplösning, sedan alla skulder blivit betalda, behållna tillgångar skall dessa användas till något välgörande ändamål på sätt som JMMs medlemmar beslutar.

§ 25.
Den som väljs in i JMM förbinder sig att rätta sig efter dessa stadgar och vid sammanträden följa fattade beslut.
- - - - - - - - - - - - - - -


Nedanstående text uppläses inte, utan är bara förslag på avslutning av de slutligt beslutade stadgeändringarna.

Ovanstående stadgar har av JMM antagits på sammanträden den 09 mars 2017
och i dec. månad på julmötet 2017, varefter tidigare stadgar upphör att gälla.


BD. 2017.03.01
JMMs mailadress - 2008-09-11

Du kan nu kontakta oss via mail. JMMs mailadress är info@sallskapetjmm.se
Du når oss även per telefon. Dessa uppgifter finner du under ”KONTAKTER” som du ser till vänster på startbilden.


     December 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
48      1
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
533031

 Nyheter

  • Julfest 30e november
Årets julfest bli den...
(2019-10-15)

  • Höstmöte 2019-10-14
Höstmöte den 14e okto...
(2019-08-28)

  • Nya stadgar
Du kan läsa under ”St...
(2018-08-27)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen